top of page
Organic, bilingual and multicultural childcare in the heart of Cardiff

BWYD

Yn Feithrinfa Nythgywion, rydym yn ddarparu 5 pryd organig y dydd:

  • Brecwast (dewis o uwd, grawnfwyd, ffrwyth neu tost)

  • Snac YB (snac ysgafn sawrus efo ffrwyth)

  • Cinio (pryd bwyd dau-gwrs cartrefol ffrês)

  • Snac YP (snac ysgafn sawrus efo ffrwyth)

  • Tê (pryd bwyd cartrefol  ffrês)

Bydd bowlen o ffrwyth a jwg o ddŵr ar gael trwyr amser ym mhob ystafell, gan rhoi'r plant y cyfle i fwyta ac yfed trwy gydol y ddydd os oes angen. 

Mae yna lawer o ddewisiadau am fwyd ac rydym yn ceisio ddarparu ar gyfer pawb trwy gynnig bwydlennu cig, llysieuol a fegan. 

Byddwn yn trafod gofnygion eich plentyn gyda chi a gweithredu cynllun strict cyn i'ch plentyn ddechrau Meithrinfa Nythgywion. 

Mae ein bwydlen cytbwys - maethiol tair-wythnos yn cael ei ddiwedd aru'n dymhorol, gan defnyddio cynhwysion organig o ffynonellau lleol. Mae bwydlenu ar gael i rhieni drwyr Porth Rhieni. 

Nursery Cardiff

DIET IACHUS

Mae darparu diet iachus i blant yn pwysig am lawer o rhesymau:

  • Mae plant angen dewis cythwys o faetholion, fitaminau a mwynau i tyfu; trwy gyflenwi'r angenrheidiau hyn, gall plant tyfu mewn ffordd manteisiol. 

  • Mae plant angen bywiogrwydd i ddysgu, mae diet iachus yn ddarparu y egni a'r cymheilliant hanfodol am hyn. 

  • Bydd agor byd bwyd iachus a'i fuddion i blant ifanc yn helpu gofledio ffordd iach o fyw ym mlynyddoedd oedolin. 

Gall gormord o siwgr arwain at ordewdra, diabetes a phydredd dannedd. Rydym yn blasu ei'n bwyd cartrefol gyda melysyddion naturiol fel ffrwythau, mêl a surop agave. Ni fydd sigwr yn cael ei ychwanegu at unwhyw seigiau. 

Gall ormod o halen arwain at wasgedd gwaed uchel, sydd yn gallu arwain at broblemau iechyd eraill. Rydym yn prynnu cymaint o gynhyrchiol 'halen isel' a phosib. Rydyn ni ddim yn ychwanegu unrhyw halen ychwanegol i'n brydau bwyd.

ORGANIG
Mae'n dda gwybod beth rydyn ni'n ei fwyta

Mae llawer o astudiaethau wedi'i ddangos bod lefelau llawer uwch o faetholion yn bwyd organig. Y rheswm am hyn yn lawr i'r dulliau ffermio.  

 

Mae dulliau anorganig fel arfer yn cynnwys ffermio dwys, sy'n gwâcau'r pridd gan adael ffermwyr i ddibynnu ar wrteithwyr ychwanegol sydd wedyn yn newid cydbwysedd naturiol maeth. Mae ffermwyr organig ddim yn ffermio'n dwys ac yn cylchdroi eu cnydau, felly yn adael y pridd llawn o faeth. 

Mae gan buarth da-byw a organig fynediad at laswellt, sy'n golygu'r cig mae nhw'n ei ddarparu yn uchel mewn omega 3. Mae buarth anorganig fel arfer yn cael eu bwydo ar grawn a fwydydd sydd wedi cael eu phrosesu, sydd yn adael eu cig llawn omega 6 yn lle omega 3. Rydym ni hefyd yn credu fod en foesegol gywir i ein anifeiliaid fyw yn naturiol.  

 

Mae patrymau ffermio dwys ac amodau byw cynhyrchu cig anorganig, nid unig yn anwybyddu lles anifeiliaid, ond fel arfer yn ildio i afiechydon hefyd. Mae anifeiliad yn cael ei trin efo gwrthfiotigau i atal haint. Mae hyn yn adael y cig fod nhw'n eu ddarparu llawn gweddyllion gwrthfiotig. 

Mae ffrwythau a llysiau wedi'i tyfu a gynhyrchu gan defnyddio cemegau naturiol. Mae yna nifer o cynhyrchion bwyd anorganig heddiw yn cynnwys llawer iawn o blaladdwyr sydd yn llythrennol, gwenwyn. Mae'r cemegau nid yn unig yn niweidiol i'n amgylchedd ond hefyd, mae nhw'n anodd i'r corff brosesu sydd yn effeithio iechyd cyffredinol. Mae bwyd organic hefyd yn blasu'n gwell.

117931817_876294259445638_71270664954598

BYWYD IACH

Mae bywyd gytbwys yn cynnwys gweithgareddau corfforol, hylendid personol a diet iachus er mwyn hyrwyddo ymdeimlad o les. 

 

Yma yng Nghythgywion rydym yn ddarparu digon o gweithgareddau corfforol gwahanol pob dydd sydd yn canolbwyntio ar cyfnodau o ddatblygiad corfforol plentyn. Mae plant yn fwy tebygol o gadw ffordd o fyw egniol yn y blynyddoedd iweddarach os bydden yn cael eu cyflwyno iddo pan oedd yn ifanc. 

Mae dannedd a gwefys iach yn bwysig i lles plentyn, felly rydym yn gofyn i rhieni a gwarcheidwad i ddod a brwsh dannedd er mwyn i'r plant cael cyfle i brwsio dannedd ar ôl fwyd.

Mae lles emosiynol yn bwysig iawn a dyna pam rydym yn hyrwyddo canmoliaeth gadarnhaol ac yn delio a ymddygiad cymaint â phosib, heb codi ein lleisiau ac yn defnyddio disgyblaeth feddal pan fydd angen fel dewis olaf. 

 

Mae cwsg yn un bwysig i ddatlolygiad eich plentyn a llesiant fel maeth a gweithgareddau corfforol. Yma yng Nghythgywion rydym yn cael ardaloedd cysgu dynodedig ac mae 'amser cysgu' yn rhan o trefn y ddydd i'r plant iau. Mae faint o amser cwsg rydym yn cael yn effeithio ein diogelwch, pa mor effro ydyn ni yn ogystal a atgofion, hwyl, ymddygiad a galluoedd ddysgu.  

bottom of page